Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Особено изглежда нашето положение на тази земя.Всеки от нас се появява тук не по собствено желание и без да е молил за кратък престой,без да знае защо и за какво,във всекидневния живот ние само чувстваме,че човек е тук заради другите, заради тези които обича и много други свързани с него човешки същества
Автор: patriciq1111 Категория: Забавление
Прочетен: 9296937 Постинги: 7548 Коментари: 147
Постинги в блога
<<  <  471 472 473 474 475 476 477 478 479  >  >>
image
четвъртък, ноември 19, 2009, 0:09
Зад паравана
282 views
Добави коментар

Хубаво момиче, хубаво танцува и още по-хубаво се излага. Но като се има предвид какво й мина през главата нищо чудно, че на моменти се държи изключително неадекватно.

В стремежа си да избяга от уроките на недоброжелатели, Райна изпила известно количество омекотител миналата седмица. Комичната ситуация се разиграла пред очите на нейните партньори във „ВИП денс“. Певицата се появила на репетиции, носейки в ръка шише от омекотител за дрехи и смело отпила от течността в него. Оказало се, че бившата на Коцето всъщност пие отвара против уроки, специално приготвена от майка й.

„Майка взема горещи въглени и ги гаси с вода. След това ми дава да я изпия, за не ме урочасват лоши очи. Сега обаче вкусът й беше по-странен, в тая бутилка май е имало още омекотител“, признала чистосърдечно пайнерката. Случката предизвикала масов смях сред съотборниците й, които след това я бъзикали, че от уроки може и да не се предпази, но току-виж химическият препарат омекоти поне малко лютия й македонски нрав. 
Категория: Забавление
Прочетен: 782 Коментари: 0 Гласове: 0
Становище на “Интернет общество – България” по измененията на ЗЕС
ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТ: Държавата иска да контролира безконтролно Интернет!

Posted by ISOC.BG News on November 18, 2009

Интернет е в опасност!

По-долу ще видите целия текст на съобщението, което е публикувано на сайта на Министерски съвет.

Опасностите пред потребителите и пред свободата на достъпа до Интернет се крият във възможностите за злоупотреби. Ние изпраихме становище до МВР, но очевидно законопроектът е бил разработен преди това и “общественото обсъждане” е целяло само придаване на благовиден вид на мракобесническите промени.
Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, съхраняват за срок от 12 месеца данните, създадени или обработени в процеса на тяхната дейност, за нуждите на правораздаването. Те ще се използват за разкриването и разследването на престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода за две или повече години и за издирване на лица. Това предвижда одобреният на правителственото заседание днес закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС). С него се отстраняват сериозните проблеми, които възникнаха при работа по разкриване и разследване на престъпления с последната редакция на нормата на чл. 251 от ЗЕС, и се въвеждат изискванията на Директива 2006/24/ЕО за запазване на данни, създадени или обработени във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи.


Данните са необходими за проследяване и идентифициране на източника на връзката; идентифициране на направлението, датата, часа и продължителността на връзката, на нейния тип, на крайното електронно съобщително устройство на потребителя и за установяване на идентификатор на ползваните клетки.

Със законопроекта се разграничават данните относно трафика на съобщенията от тяхното съдържание (същината на кореспонденцията, независимо от формата, в която е изразена – материална или компютъризирана) и режима, който се прилага по отношение на тях. Изрично е посочено, че други данни, включително и разкриващи съдържанието на съобщенията, не могат да бъдат съхранявани по този ред.

В изпълнение на чл. 7, б. “б” от Директива 2006/24/ЕО в чл. 250а, ал. 3 от проекта е предвидено задължение за мобилните оператори и интернет доставчиците да унищожат данните след изтичане на 12 месеца, с изключение на тези, до които е имало достъп и са били съхранени. При достъп до данните, осъществен от специализираната дирекция “Оперативни технически операции” при МВР чрез интерфейс, се предвижда ръководителят на органа, отправил искане за достъп, да уведомява предприятието за необходимостта от запазване на данните.

Изрично е предвидено, че за нуждите на наказателното производство, данните ще се предоставят на съда и органите на досъдебното производство при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс директно от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги. По този начин се спазва принципът на непосредственост, поради което, когато данните са необходими за нуждите на наказателно производство, за да се използват като годен доказателствен материал, следва да са получени директно от администратора на тези данни. В случая това е съответното предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.

По този начин осигуряването на достъп чрез интерфейс освобождава предприятията от задължението да предоставят директно и непосредствено данни на оправомощените органи с две изключения, а именно: 1) предвиденото в чл. 250б, ал. 3 задължение за предоставяне на данните директно от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги на съда и органите на досъдебното производство при условията на НПК и за целите на наказателното производство; и 2) в случай че осигуреният достъп чрез интерфейс по технически причини не може да бъде използван.

В новите разпоредби са указани редът и условията за достъп до данните, като е предвиден разрешителен режим. Лимитативно са посочени органите, които съобразно своята компетентност ще имат право да искат справки за данните. Това са ръководителите на специализираните и на териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели на ДАНС, главните дирекции „Криминална полиция”, „БОП”, „Охранителна полиция” и „Гранична полиция”, дирекция „Вътрешна сигурност”, СДВР, областните дирекции на МВР и териториалните звена на ГДБОП, службите „Военна информация” и „Военна полиция” и НРС.

Предвижда се достъпът до данните да се осъществява при постъпило мотивирано искане и след разпореждане от председателя на районния съд или оправомощен от него съдия. Нивото на председател на районен съд е напълно достатъчно, за да гарантира спазване на процедурата по достъп на данни. Регламентиран е редът за предоставяне на такива данни на компетентен орган на друга държава, когато това е предвидено в международен договор. В тези случаи достъпът до данните се предвижда да бъде осъществен при постъпило мотивирано искане от ръководител на главна или специализирана дирекция по чл. 250в, ал. 1, т. 1 и 2, след писмено разпореждане от председателя на Софийски градски съд или оправомощен от него съдия.

За дадените разрешения или откази в съответните съдилища е предвидено да се води специален регистър, който не е публичен. Специализираната дирекция “Оперативни технически операции” при МВР ще извършва справка за данните при постъпване на съдебно разпореждане, което също следва да се регистрира в специален регистър, който не е публичен.

Воденето на тези специални регистри ще улесни осъществяването на проверка над извършените справки от органите съобразно дадените разрешения, тъй като ще могат да бъдат съпоставени данните от различни документални източници на информация, съхранявани при органи на изпълнителната и съдебната власт.

За наблюдаващ орган относно сигурността на съхраняваните данни е определена Комисията за защита на личните данни, като по този начин се изпълнява задължението по чл. 9 от Директива 2006/24/ЕО за всяка държава-членка да определи публичен орган, който да отговаря за наблюдението на прилагането на нейната територия на разпоредбите, приети от държавите-членки.

Предвижда се Народното събрание чрез комисия, определена с правилника за организацията и дейността му, да осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване и осъществяване на достъп до данните, както и за защита правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразен достъп до тях.

Предвидена е административнонаказателна отговорност за всяко длъжностно лице от държавен орган или предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което наруши задълженията си или злоупотреби с данните по чл. 250а. Размерът на глобата, която може да бъде наложена, е от 1000 лв. до 5000 лв.

За да се гарантира напълно защитата на правата на гражданите, свързани с обработката на т. нар. трафични данни, се създава ал. 2 в чл. 360 от Наказателния кодекс, с която се предвижда възможност за реализиране на наказателна отговорност – лишаване от свобода до 1 г. или пробация, спрямо лице, което противозаконно разкрие тези данни. Субект на престъплението може да бъде не само длъжностно лице от държавен орган или предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, а и други лица извън предприятията и държавните органи, на които не са възложени задължения по отношение тези данни. С това се гарантира по-висока степен на наказателна защита над трафичните данни, тъй като субект на престъплението може да бъде всяко едно наказателноотговорно лице, което противозаконно ги разкрие.

Кои са някои от проблемите, видни дори само от това съобщение?

1. Изисква се срок за съхранение от 12 месеца, което е два пъти повече от минималния, предвиден в Европейската директива 2006/24/ЕО.
2. Изисква се съхранение на “данните, създадени или обработени в процеса” на дейността на Интернет операторите. Едно по-разширено тълкуване може да включи в тях всички данни – вкл. електронна поща, посещавани уеб сайтове, разменена кореспонденция по ICQ/jabber/skype и т.н.
3. Твърди се: “изрично е посочено, че други данни, включително и разкриващи съдържанието на съобщенията, не могат да бъдат съхранявани по този ред.”, но не се казва, че не може да има достъп до тези данни чрез използването на интерфейса, с който ще се осъществява достъпа.
4. Дава се възможност на огромен брой хора да искат справки: “ръководителите на специализираните и на териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели на ДАНС, главните дирекции „Криминална полиция”, „БОП”, „Охранителна полиция” и „Гранична полиция”, дирекция „Вътрешна сигурност”, СДВР, областните дирекции на МВР и териториалните звена на ГДБОП, службите „Военна информация” и „Военна полиция” и НРС.”
5. Самите вносители си противоречат: “Предвижда се достъпът до данните да се осъществява при постъпило мотивирано искане и след разпореждане от председателя на районния съд или оправомощен от него съдия. Нивото на председател на районен съд е напълно достатъчно, за да гарантира спазване на процедурата по достъп на данни.” От една страна нивото на председател на РС е достатъчно, а от друга – реално разрешението ще издават съдии, които нямат никакъв стаж. В сегашния закон разрешението се издава от председателя на окръжния съд, който обикновено е юрист със сериозен стаж.
6. Ще се води регистър за дадените разрешения и откази, но той няма да е публичен.
7. Предвидена е смешна административна санкция за злоупотреби – глобата, която може да бъде от 1000 лв. до 5000 лв.

Твърде е вероятно да има и други, значително по-сериозни проблеми пред Интернет-потребителите в страната.

Тук няма да се спираме на проблемите пред Интернет-операторите, които ще трябва да осигурят тези интерфейси за следене, но ще отбележим, че малките оператори ще имат големи проблеми, а големите оператори – огромни проблеми. Изразходваните средства няма да могат да се възстановят бързо, което може да доведе както до фалити на Интернет-операторите, така и до още по-големи злоупотреби от страна на органите на реда.

“Интернет общество – България” се обръща към всички граждани, депутати, медии, експерти, неправителствени организации с призив да се сложи край веднъж завинаги на опитите на МВР да налага неоправдан, неконтролируем, даващ възможност за злоупотреби контрол върху действията на Интернет потребителите.
Престъпниците могат и трябва да бъдат преследвани с цялата строгост на закона, но това не бива да става за сметка на основните човешки свободи в Интернет.

Possibly related posts: (automatically generated)
‘The Bastards Got Me’
“Just call them ’gentlemen’”: An American expat’s advice to Obama

This entry was posted on November 18, 2009 at 11:49 pm and is filed under Data Retention, Новини на български, Нормативна уредба. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
One Response to “ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТ: Държавата иска да контролира безконтролно Интернет!”
Veni | Вени » Blog Archive » ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТ: Държавата иска да контролира безконтролно Интернет! said
November 18, 2009 at 11:51 pm

[...] * – От сайта на “Интернет общество – България” [Comments [...]
Reply
Leave a Reply

Name (required)

E-mail (will not be published) (required)

Website

XHTML: You can use these tags: 
Категория: Забавление
Прочетен: 439 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 19.11.2009 02:16
imageАзис ще се жени отново
Певецът имал намерение да се венчае за новата си изгора Боби

От LS

Последна редакция: 29.05.2009, 11:54 Публикуване: 29.05.2009, 11:51Снимка:
pr


Най-популярни днес
Най-четено
Най-коментирано
Свят
Сексапил и очарование от Йоанна Крупа в Playboy
.BG
Бивш затворник опитва да докаже невинност в "Цената на истината"
Свят
Изнудвачът на Синди Кроуфорд - задържан
Свят
Никълъс Кейдж разпродава имоти заради дългове
Свят
Адриана Лима роди момиченце

Мисълта за нова сватба минава все по-често през главата на Азис, твърдят близки на чалга звездата.

Певецът замислял сватбено тържество, на което да се "вземе" официално с новата си изгора Богдан, пише vip-bg.info.

Както е известно, договорът на водещия с ТВ2 изтича скоро, което е накарало Василка да се посвети отново на певческата си кариера.

За да привлече погледите на всички към себе си и за да се завърне с "гръм и трясък" на голямата сцена, той планирал да спретне поредното зрелищно събитие - нова сватба, с нов жених.

Организирането на странни сватбени церемонии, чиято единствена цел е PR, вече се превърна в патент на скандалния изпълнител. Паметливи припомнят, че преди няколко години той организира сватба, на която сключи брак сам със себе си.

В ролята на негов двойник тогава влезе известният гримьор на чалга певиците Бони, с който след време двамата развалиха добрите си отношения.

Преди около две години Азис отново вдигна шум около себе си със своята поредна сватба, като негов жених тогава беше Ники Китаеца. След време нещата между тях охладняха и чувствата им се изпариха, и двойката пое всеки по своя път, пише hotnews.Сподели: По имейл В Ibox.bg Във Facebook В Svejo 
Категория: Забавление
Прочетен: 703 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 18.11.2009 17:26
imageАзис тежко болен
Статията е видяна 2615 пъти
Източник: DANGERZONE


Размер на шрифта: A+ / нормален / A-

Сериозно усложнение след прекарана коварна срамна болест получил фолк легендата Азис. Костинбродския славей имал отравяне на кръвта, след като не взел навременни мерки по установеното му венерическо заболяване. Преди малко повече от година певецът си направил корегираща операция на половия член и от тогава не спирал да си има проблеми с него. Чува се от представители на гей гилдията, че мястото било много чувствително и нарани ли се зараства трудно. На организма на Азис му било изключително трудно да се бори с инфекцията, и да приеме импланта. Звездата ходел всеки ден на превръзки и почистващи системи, но състоянието му си оставало сложно. Докторите му предписали строга сексуална и хранителна диета, както и серия скъпи медикаменти. Азис обаче не можел да приеме сличилото му се, и изпаднал в тежка нервна криза. 
Категория: Забавление
Прочетен: 603 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 18.11.2009 17:11
image
Статията е видяна 5368 пъти
Източник: DANGERZONE


Размер на шрифта: A+ / нормален / A-

Съпругите на Иван и Андрей-Вихра и Даниела, са най-добре платените служители в неделното шоу на "опосумите" "Станция Нова". "Отчаяните съпруги" прибират по 15 000 лева месечни заплати, за да водят светски разговори с манекенки, политици и Евгени Минчев. Част от възнаграждението на Вихра и Даниела се поемат от ръководството на частната телевизия, но основните им ставки идват от техните съпрузи, които получават общ бюджет, за да реализират мащабната продукция в телевизионен ефир. Огромните възнаграждения на „отчаяните съпруги” естествено предизвикват напрежение не само сред екипа на „Станция Нова”, но и в самата телевизия. Средното възнаграждение на водещите и репортиерите е медията е в пъти по-ниско от заплатите на половинките на Иван и Андрей. „Нямаме отношение към заплатите които дават продуцентите. Те решават как да разпределят бюджета, който им се отпуска. От Иван и Андрей се изисква само да гарантират определен рейтинг и засега се справят с това условие”, коментира служител на управителното тяло на Нова ТВ. От справката с огромните хонорари на Вихра и Даниела става ясно, че двете чаровни водещи съвсем не са „отчаяни съпруги”, както се представят при всяка своя следобедна съботна изява в ефира на Нова ТВ. 
Категория: Забавление
Прочетен: 1030 Коментари: 1 Гласове: 0
image
Статията е видяна 571 пъти
Източник: DANGERZONE


Размер на шрифта: A+ / нормален / A-

Ако е вярна приказката, че едно зло никога не идва само, поредицата от неприятности, които връхлетяха напоследък царското семейство, я подвърждава по възможно най-неприятния начин. След тежката автомобилна катастрофа и комата, в която изпадна първородния им син Кардам, и след изненадващата за всички новина за предстоящия развод на сина им Кирил, Симеон Сакскобурготски и съпругата му доня Маргарита според запознати напоследък толкова са се изнервили, че непрекъснато се карат за щяло и не щяло. Обвиняват се един друг за сполетелите ги нещастия и вече престанах да се появяват заедно на публични места. Последният факт в подкрепа на това твърдение е появата на двамата в един и същ ден на две съвсем различни места. Бившият премиер отиде сам на 95-ят рожден ден на патриарх Максим и там традиционно прочете симвул веруюто. Отсъствието на доня Маргарита от такова значимо за вярващите хора събитие буди недоумение, тъй като, откакто е в България, тя досега не е пропускала нито един случай да почете главата на Българската православна църква. Вместо да присъства на освещаването на храм паметника „Св.Мина” в двора на Софийската митрополия на връх рождения ден на патриарха, доня Маргарите предпочете да пререже лентата на 14-ото издание на Италианския фестивал на красотата в палата номер 2 на Маждународния панаир в Пловдив. „Ако толкова много е искала да бъде в компанията на прочути стилисти и представители на 110 водещи компании от 13 европейски държави, доня Маргарите е могла спокойно да го стори 2-3 часа по-късно, след като вече е почела Негово светейшество патриарха”, коментират вярващите.Лъжите на Симеон Сакскуборготски 
Категория: Забавление
Прочетен: 777 Коментари: 1 Гласове: 0
Калина и Китин ще живеят в палатка
17.11.2009 11:17
Симеон Сакскобургготски дал съгласието си, но не бил очарован от идеята и предпочитал двойката и малкият им син да са по-близо до него
СТАТИЯ
размер на шрифта:

Китин, Калина и малкият им син Симеон Хасан на кръщенето му на 23 април 2008 г.

Княгиня Калина и Китин Муньос се канят да заживеят в палатка в Сахара, съобщава испанското електронно издание "Ел Семанал дихитал" (ElSemanalDigital.com).

Бащата на Калина, бившият премиер Симеон Сакскобургготски, обаче не бил очарован от идеята, защото му се искало да са по-близо до него.

След катастрофата, в която тежко пострада най-големият му син княз Кардам, и скорошната раздяла на княз Кирил със съпругата му Росарио Надал той гледал с други очи на света, отбелязва "Ел Семанал дихитал" .

Известният мореплавател и Калина, които се ожениха през 2002 г., възнамерявали да живеят със сина си Симеон Хасан в палатка в окупираната от Мароко Западна Сахара. Там отново зреят бунтове, а настоящият марокански крал Мохамед VІ не желае да преговаря за статута на територията.

Въпреки близките си отношения с кралското семейство на африканската страна Сакскобургготски се страхувал и предпочитал Китин и Калина да не ходят толкова на юг, а да се заселят в някой от големите градове Фес или Маракеш.
още по темата
Царският внук Симеон Хасан обича да язди пони
0 | 17287
Кръстиха Симеон-Хасан в православната вяра
0 | 21294


Той все пак дал съгласието си.

Китин Муньос никога не е крил желанието си да се върне към своите корени, а съпругата му Калина сляпо го следва, коментира изданието. Те ще заживеят в пустинята, близо до мястото, където някога е служил авторът на "Малкия принц" Антоан дьо Сент Екзюпери.

Неотдавна Муньос, който е роден в днешната Западна Сахара, издаде книга, в която описва смесването на земите, културите и племената в този район.

Накрая "Ел Семанал дихитал" се пита дали поредната авантюра на Калина и Китин ще има щастлив край.

Източник: VESTI.bg
Снимки: Архив БГНЕС,

Сподели в :
Svejo.net
|
Facebook
|
принтирай

виж водещите новини днес

коментари
За да коментираш трябва да си регистриран потребител
коментирай
17.11.2009 17:14

scrooge
София, България

Направо да си ги осинови Кадафи и да ги приюти в своята шатра. Някой ден малкият Хасан може да стане следващият диктатор на Либия.
17.11.2009 14:53

vex
Бургас, България

Симеон и семейството му за мен нямат нищо общо с България! Нито по кръв, нито по права!
За това не искам да чувам повече нито за него, нито за дъщеря му Майкъл Джексън!
17.11.2009 14:46

linda444
извън, България

a znae li naistina nqkoi za6to Kalina izglejda po tozi ujasen na4in? poslednite mi spomeni za neq sa za edna hubava jena, no tazi snimka prosto me izpla6i.
17.11.2009 14:35

goti
Пловдив, България

На този грозен крокодил "цараската дъщеря" мястото и е точно в палатка, така поне няма да плаши хората с вида си, всъщност те цялата рода са с отвратителен вид !!!
17.11.2009 14:34

Hitler_SS
България

внучето да му сменят името на Барак оСама
17.11.2009 14:32

Hitler_SS
България

ха ако ги убият там още по-добре, и симеон педала да иде там, че и него да утрепат!!! тъпи комунисти да го бяха убили, кат е бил дете!!! глупаци червени!!!!!
17.11.2009 14:01

kolumbkolumb
България

Здравейте.Рядко пиша коментари но днес ми е денТози идиот "царя" за знаменитост ли го имате вие дето пишете новини и клюки?Та той е за мен следното(на 49 години съм и все нещо съм видял,образован съм т.е чета постоянно)-Това е един лъжец и мошенник от висша категория,така наречените престъпници с бели якички,мястото му е в затвора а не на страниците на вестниците.та той така и не се научи да говори.Пет пари не ме интересува къде ще му ходи синчето или какво е там...
17.11.2009 13:50

sasanid
Варна, България

Абе тия двамата са пълни кретени ! Да ходят където си искат - какво се занимаваме с тях въобще !
17.11.2009 13:48

bubulina
В. Търново, България

Това е резултата от краденето на Симеон4о......Трябва да му е за урок, че БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ са свещени, и той няма работа тук......и така ще бъде....А що се отнася до неговия род, всички ние, виждаме със задоволство какъв е, и е крайния резултат от проклятието за поне няколко Симеоновски поколения занапреде....
17.11.2009 13:15

kaldar4o
Търговище, България

ВИЖТЕ как си е кръстил внука симеон хасан. Глупак !
Страница:
Prev
1
2
Next
Обратно нагоре
Водещи новини

ЕК пуска част от спрените плащания по ФАР
0| 180

България получава възможност да изплати, засега със собствени средства, дължимите суми за т. нар. чисти проекти

Десетки хиляди студенти на протест в цяла Германия
0| 2221

Недоволството им е заради намаляването на петгодишния курс на обучение на три години и въвеждането на учебни такси
виж водещите новини днес
реклама 
Категория: Забавление
Прочетен: 515 Коментари: 0 Гласове: 0
Пътувайте за по-големи гърди
17.11.2009 16:34
Финландска авиокомпания предлага на най-верните си клиенти безплатни корекции при известен пластичен хирург
СТАТИЯ
размер на шрифта:

Безплатните услуги срещу пропътувани мили са една от уловките на авиокомпаниите за привличане на пътници.

Финландската авиокомпания "Финеър" (Finnair.com) има нова идея как да привлича повече пътници - като им предлага безплатни пластични операции срещу пропътувани мили.

Всяка миля отговаря на определен брой точки, които се събират в продължение на пет години.

Срещу тях в клиника в Хелзинки могат да ви направят по-голям бюст или лифтинг, да ви имплантират коса.

От "Финеър" са направили таблица, от която клиентите на компанията да разберат колко точки са им необходими за желаната придобивка, информира британският в. "Дейли телеграф".

За подплънки в гърдите например трябва да сте пътували от Ню Йорк до Хелзинки и обратно в бизнес класа 120 пъти.
още по темата

Рай за нискобюджетните авиолинии в кризата
1 | 5447
Онлайн резервация на самолетен билет и хотел? Лесно е
0 | 2839


Хората могат да са сигурни, че попадат в добри ръце, защото корекциите се правят от известния финландски пластичен хирург проф. Ролф Нордстрьом.

Преди обаче да стигнат до операционната зала и да се възползват от безплатната услуга, клиентите на "Финеър" трябва да платят 95 евро за консултация с лекаря.

До този момент никой не е взел ваучер за пластична операция, казват от авиокомпанията, но го обясняват с факта, че услугата е още съвсем нова.

От "Финеър" водят преговори с водещи клиники във Финландия, за да добавят различни медицински услуги в програмата си за лоялни клиенти. В нея са регистрирани около 1,3 млн. души.

Хората, които предпочитат да пътуват с компанията, могат да заменят събраните точки за пари в брой, куверти в заведения, наемане на автомобили, резервации в хотели...

В пет последователни тримесечия "Финеър" е с отрицателен финансов баланс. Нетната им загуба до септември възлиза на 20,7 млн. евро, а цената на акциите им тази година падна с 19%.

Различните възможности за отстъпки и безплатни услуги за верните клиенти са една от възможностите за привличане на пътници, на която те залагат много.

Мажоритарен собственик на компанията е държавата.

Източник: VESTI.bg 
Категория: Забавление
Прочетен: 357 Коментари: 0 Гласове: 0
image
18.11.2009 07:18
59-годишния Томас събувал,че държи за главата натрапник, оказало се че е собствената му съпруга
СТАТИЯ
размер на шрифта:


Британец убил жена си, докато спял, след като му се присънило, че тя е натрапник в тяхната каравана, предаде АФП.

Брайън Томас, който страдал от проблеми със съня, признава, че е убил съпругата си Кристине докато двамата прекарвали нощта на автомобилен паркинг в Западен Уелс през юли миналата година.

59-годишният англичанин, който има две големи дъщери от 57-годишната си съпруга, твърди че действията му не са извършени виновно, посочил представител на защитата му.

Двойката нощувала на паркинг в караваната си, когато била събудена от присъствието на младежи, събрали се на същото място с автомобилите си, форсирайки двигателите им и карайки със свистящи гуми.

Томас решил да премести колата на друг паркинг.

Около 4 сутринта обаче той позвънил на местната полиция, за да съобщи, че вероятно е убил съпругата си.

По думите му той сънувал, че се бори с младежите, които смутили съня на семейството по-рано същата нощ. Присънило му се, че е хванала за главата на един от тях, но когато се събудил, осъзнал, че това била Кристине.

Специалисти по смущения със съня преценили, че действията на съпруга убиец са били несъзнателни. Прокуратурата обаче поиска присъда за убийство. 
Категория: Забавление
Прочетен: 522 Коментари: 1 Гласове: 1
imageimageБате Сашо: Хип-хоп доживот!
17/11/09 12:53
Ако някога си чувал Бате Сашо, или го мислиш за идиот, или за гений.Ако пък името му не ти говори нищо, пред теб е един от знаковите рап антигерои на столичния (и не само) ъндърграунд.

Създател на няколко силни софийски жаргонни лафа, може би най-добрия футболен хип-хоп химн, любопитни градски легенди за миналото си и тонове песни, Бате Сашо е един от малкото изпълнители, които масово присъстват в телефоните на момчетата и момичетата от крайните квартали.

Тези дни издаде нова песен и клип. Те обаче са много малка част от разговора ни, който завършва с фрийстайл специално за Avtora.com...

Елена Пенева: Да започнем отначало... За миналото ти се носят всякакви слухове, затова разкажи как започна всичко?

Бате Сашо: Виж, пътят ми наистина беше много труден. Почнах с музиката от малък! С уроците по пиано, барабани и т.н. Но главното беше, че станах меломан на много малка възраст и музиката ме съпътстваше от ставането сутрин до лягането вечер.

На 16 заминах за Канада в търсене на нов живот, но това се оказа за мен един уличен университет. Ожених се на 19 и много обичах съпругата си, но Стинг е казал, че истинската музика идва след много болка и страдание и аз го вярвам на 100 процента!

Разделихме се. Мога да ти говоря за гадориите между нас цял ден, но предпочитам да остана коректен към нея и да оставя тези неща в миналото...

.: И какво стана? Провали се и се върна ли...

Бате Сашо: Да. От доста време съм щастливо разведен! Минаха години докато се опомня къде се намирам и да осмисля случилото се... Бях в тежка депресия. Постепенно обаче се захванах с музиката и тя ме извади от тегавите моменти..

.: Как се случи това?

Бате Сашо: Правех ремикси на известни парчета, постоянно забърквах инструментали... Първите резултати не бяха много на ниво и си спомням как никой не усети потенциала ми.

Всички около мен просто извръщаха глава и казваха: "Саше, май е по-добре да се захванеш с нещо друго“ ха-ха. Но това ме амбицираше още повече!

Спомням си споровете с мои приятели, които се пенявеха и ми викаха: "Никога няма да станеш известен, не можеш да бъдеш като другите изпълнители...“.

Сега обаче искренно се забавлявам с тях и като се видим им казвам: “Хей да ти пусна любимия ти рапер от 2000-та година, да го послушаш малко?“ И отговорът е : "Нееееееее, запиши ми веднага диск с новите ти нещааааааааааааа!“ Муа-ха-ха!.: Кой първи повярва в теб?

Бате Сашо: Един приятел, Слави се казва...Той чу първото ми хаус парче, което беше горе-долу сносно... След това хареса и първия ми официален рап трак - "За София“, part 1.

.: Част от историята ти е албум, издаден от компания, която се свързва с попфолк стила, окачествяван от мнозина като "чалга". Ти страухваш ли се от това определение?

Бате Сашо: Не....Съни мюзик ми помогна много и не се опитаха да ме променят... Хората дето коментират са като маймуни на дърво, опитващи се да размишляват...

.: Кои са песните, които промениха кариерата ти?

Бате Сашо: "Колегата отвръща на удара“, "Моята истина“, "Ае се трошиме“ и естествено – най-големият ми хит до момента "Горе главата“. С нея се гордея, защото няма храна, а е просто вдигаща самочувствието на младите песньовка!.: Клипът й е доста по-скъп от предишните – разкажи за него...

Бате Сашо: Режисьори на клипа сме аз и Лъчезар Цачев от Артек медиа. Пост-продукцията е дело на Николай Скерлев. Близо два месеца ми отне подготовката, тъй като исках да подходя максимално професионално към тази задачка.

.: Сигурно знаеш, че в крайните квартали си доста известен. За какво тогава ти трябваше да правиш скъп клип, да си наемаш PR, да избягаш от статута на ъндърграунд рап антигерой?

Бате Сашо: Както казвам в песента, нямам статут. Нито ънда, нито комерс. Просто правя музика. Исках PR, защото това е нужно, за да ти обърнат внимание.

.: Повече пари си изгубил, или повече пари си спечелил от музиката?

Бате Сашо: Естествено, че първото... Музиката ми е страст, правя я предимно за себе си, защото това е терапията ми... Но и доста пари съм изкарал от музиката!

 
Категория: Забавление
Прочетен: 649 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 17.11.2009 17:30
imageimageВидео)
17/11/09 15:02
Рапърът T.I. реши да напомни за своето съществуване и да зарадва феновете си с чисто нов видеоклип.Любопитно е, че световната премиера на лентата се състоя докато хип-хоп звездата се намира зад решетките в щатски затвор, къде излежава присъда за незаконно притежание на оръжие.

Вероятно точно поради тази причина, видеото към Hell of a Life продължава затворническата тематика от предходния клип Remember Me, с участието на R&B певицата Mary J. Blige.


И за решетките T.I. се чувства шефче

Първоначално, песента е предвидена да бъде част от преиздадения албум Paper Trail: Case Closed, но впоследствие проектът бива отложен за неопределено време, а самите парчета се разпространяват само на дигитален носител.

За разлика от меланхоличната Remember Me, Hell of a Life е по-оптимистична, завършва с "To be continued", което очевидно е намек за предстоящия нов албум на T.I., който е насрочен за 2010-та година. 
Категория: Забавление
Прочетен: 600 Коментари: 0 Гласове: 0
17.11.2009 00:20 - пепи патриция
 
Категория: Забавление
Прочетен: 408 Коментари: 0 Гласове: 0
imageimageimageimageimage
16/11/09 15:21
Звездата на хитовия сериал Gossip Girl Лейтън Мийстър (Leighton Meester) показа, че е не по-малко скандална и в реалния живот, отколкото на екрана.Красивата брюнетка захвърлки дрехите и се отдаде на еротични страсти в най-новия брой на GQ Magazine.

В сесията тя е облечена с провокативно секси бельо, в което откровено залага на садо-мазо визията, с която понякога се изявява и в персонажа на скандалната си героиня от TV сагата Блеър Уолдорф.И ако доскоро подобно амплоа можеше да мине и за изненадващо за Лейтън, то откакто домашната й секс касета стана тотален хит в интернет, май вече сме готови да очакваме всичко от нея... 
Категория: Забавление
Прочетен: 1405 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 16.11.2009 18:09
imageimage
16/11/09 15:21
Звездата на хитовия сериал Gossip Girl Лейтън Мийстър (Leighton Meester) показа, че е не по-малко скандална и в реалния живот, отколкото на екрана.Красивата брюнетка захвърлки дрехите и се отдаде на еротични страсти в най-новия брой на GQ Magazine.

В сесията тя е облечена с провокативно секси бельо, в което откровено залага на садо-мазо визията, с която понякога се изявява и в персонажа на скандалната си героиня от TV сагата Блеър Уолдорф.И ако доскоро подобно амплоа можеше да мине и за изненадващо за Лейтън, то откакто домашната й секс касета стана тотален хит в интернет, май вече сме готови да очакваме всичко от нея... 
Категория: Забавление
Прочетен: 874 Коментари: 0 Гласове: 0
<<  <  471 472 473 474 475 476 477 478 479  >  >>
Търсене

За този блог
Автор: patriciq1111
Категория: Забавление
Прочетен: 9296937
Постинги: 7548
Коментари: 147
Гласове: 2390
Спечели и ти от своя блог!
Календар
«  Ноември, 2018  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930